Tag: headman

Results

  • Yoshi

    よし 

    Headman of the Jūjiro neighborhood in the Dragon district of Toshi Ranbo, owns Kiri no Kioku.

    (Picture is Xu Zhu as Bianlian Wang in The King of Masks.)