Imada

Description:

Awareness: 3, Commerce(Merchant) 2

Bio:

Silk merchant under the patronage of Yoritomo Shunsen.

Imada

Kanshigumi: The Ivory Lotus kitsuki kitsuki